Thi thử IOE lớp 6 cấp huyện 2000 điểm 2018 – 2019

45
16Thi thử Olympic Tiếng Anh qua mạng IOE lớp 6 cấp huyện 2000 điểm năm học 2018 – 2019.
Link 400 câu thi thử lớp 6 cấp huyện làm 2 lần tại đây:
Nếu thấy hay thì like và đăng ký ngay tại đây (*_*)

1: me|Let|show|my living room.|you
2: of|bottles|are two|orange juice?|How much
Câu số 3: The opposite of ’’hungry’’ is ’’_ _ _ _ ’’.
Câu số 4: Are there _ _ _ bananas? Yes, there’re.
Câu số 5: …? – She has 5 pens.
A. Are those her pens? B. Are her pens expensive?
C. How many pens does she have? D. Whose are those pens?
Câu số 6: How many syllables are there in the word ’’gymnast’’?
A. two B. three C. one D. none are correct
Câu số 7: are there|house?|cats|in Phong’s|How many
Câu số 8: your children|in the|play football|Don’t let|kitchen.
Câu số 9: We are doctors. We work in _ hospital.
Câu số 10: Tom is in such a hurry that he didn’t stop at _ _ _ traffic lights.
Câu số 11: Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
A. early B. beat C. feature D. reader
Câu số 12: How old will you be … your next birthday?
A. at B. in C. on D. of
Câu số 13: park|where to|the car?|tell me|Can you
Câu số 14: help me.|is always|My friend Lily|ready to
Câu số 15: Mary bought a _ _ _ of pictures books.
Câu số 16: What time do you have _ _ _ _ _ fast? – 7am.
Câu số 17: This road sign means ’’You can’t go … that street’’.
A. to B. on C. onto D. into
Câu số 18: Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
A. load B. road C. slow D. correct
Câu số 19: wooden|a long|There is|the kitchen.|table in
Câu số 20: around the lake|My uncle|to|keep fit.|jogs
Câu số 21: My gr_ _ _ mother sometimes watches television at night.
Câu số 22: LEMONA_ E
Câu số 23: Slow down! There is an … near here.
A. street B. road C. museum D. intersection
Câu số 24: What … every morning?
A. do you do B. you doing C. are you do D. do you doing
Câu số 25: students|Many people|easy life.|think that|have an
Câu số 26: in the|refrigerator.|the milk back|Don’t forget|to put
Câu số 27: What time will you ar_ _ _ _ at Hanoi? – 7 pm.
Câu số 28: What’s your ad_ _ ess? – 70 To Hieu street.
Câu số 29: ’’There are 32 students in my class’’ means ’’…’’.
A. My class gets 32 students B. My class have 32 students
C. My class has 32 students D. 32 students are in the classroom
Câu số 30: There’s a stadium … my house.
A. next B. in front C. opposite D. between
Câu số 31: piece of paper.|on this|write|Please|your name
Câu số 32: is the|sport?|Do you|most expensive|think tennis
Câu số 33: A _ _ _ _ _ _ _ occurs after a rainstorm, when the sun shines.
Câu số 34: _ PARTMENT
Câu số 35: She gets … at 6 o’clock.
A. a dressed B. the dressed C. dressed D. dress
Câu số 36: John is often late for school but I ….
A. not B. am not C. aren’t D. don’t
Câu số 37: visits|sometimes|He|at weekends.|his grandparents
Câu số 38: the market|and buy me|go to|Can you|a hat?
Câu số 39: Where do you live? – Tran Phu str_ _ _ .
Câu số 40: Remember to wa_ _ your hands before meals.
Câu số 41: My sister will buy … me some flowers for my birthday.
A. for B. to C. Ø D. All are correct
Câu số 42: … many students in your class?
A. Have there B. Are there C. Is it D. Are they
Câu số 43: in winter?|weather|the|What’s|like
Câu số 44: she want?|of pencil|does|What kind
Câu số 45: It was very _ _ _ _ _ _ for Fred and the room there was noisy and full of people.
Câu số 46: STADI_ M
Câu số 47: We have … for meals every day.
A. the milk B. the beer C. the meat D. vegetables
Câu số 48: Odd one out:
A. lakes B. rivers D. forests D. Maths
Câu số 49: on Hung Vuong|You|Street.|can’t|park
Câu số 50: find fast food|restaurant|in almost|You can|every big city.
Câu số 51: I live _ _ _ _ my parents.
Câu số 52: Mr. James is a _ _ _ mer. He works on the farm
Câu số 53: Odd one out:
A. river B. sea C. lake D. mountain
Câu số 54: ’’What do you do?’’ has the same meaning with ’’…’’.
A. How do you do? B. What are you? C. What is your job? D. All are correct

Nguồn: https://atgbook.net

Xem thêm bài viết khác: https://atgbook.net/giao-duc/

45 COMMENTS

 1. good đấy giỏi thế,đây thì chán lắm tại ioe cũ nên nó ko bị trục trặc tôi mới thi đúng lúc lúc ioe cập nhật phiên bản mới nên có vài câu bị lỗi với cả thời nay ai có thể dễ dàng kiếm được 2000 điểm như cậu chứ giỏi nhất là 1990 thôi.chúc phát huy nhé

 2. bạn là siêu nhân à mà bạn có thể quay về khóa khứ và đi vào tương lai
  mình nói thế là vì video của bạn đề Thi thử IOE lớp 6 cấp huyện 2000 điểm 2018 – 2019 mà bạn xuất bản lúc 12 thg 12, 2016

 3. bạn ơi cho mình hỏi là thời gian của mình thi chưa đến câu 200 đã hết thời gian rổi mình làm rất nhanh nha

 4. Bn này kiêu ngạo thật, đã ăn cướp còn la làng! Mik chắc chắn 100% là bn hack. Bn sai rất nhiều câu mà vẫn đc 2000đ: dùng F12/Thời gian là 1800 giây = 30 phút mà bn còn thừa hẳn 12 phút cơ mà, vô lí: xem đáp án rồi back lm lại!!! AI ĐỒNG Ý XIN CHO 1 LIKE!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. cho mình hỏi: sao bạn làm được 2000 điểm 1800 giây nhưng nó chưa hết thời gian mà. Khả nghi quá 🙂

 6. bạn troll mọi người à. Đoạn kết quả mọi người thấy ko,làm xong rồi vẫn còn thời gian thế mà kết quả thời gian là 1800 đúng là lừa dối >:(.

 7. cái nầy la hạk chứ không phải thi thật
  Thứ nhất câu 3 sai sent chứ không phải left
  Thứ hai thơi gian còn lại là 1800 giây .sao lạ thế được

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here